Regulamin sklepu

§1. Sposób składania zamówienia

W przypadku zakupu ebooka, towar udostępniany jest drogą mailową na adres podany w zamówieniu.
Na stronie produktowej każdego ebooka zostanie zamieszczona informacja określająca format, w którym plik cyfrowy został zapisany.
Każdy zakupiony ebook można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.

§2. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienie zawierające ebooki zostanie przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności zostanie przesłana wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
    - potwierdzenie otrzymania płatności;
    - informacje odnośnie sposobu pobrania ebooka.
Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na podany adres e-mail. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, zostanie wykonany zwrot wpłaconych środków.

§3. Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§4. Zasady korzystania z ebooków

Zaleca się zapisywanie ebooków na nośniku pamięci Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.
Wszystkie oferowane ebooki są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
Klient ma prawo korzystać z ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
    - rozpowszechniania ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
    - utrwalania lub zwielokrotniania ebooków w celu ich rozpowszechniania;
    - komercyjnego wykorzystywania ebooków w jakikolwiek sposób.
Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z ebooków w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

§5. Reklamacje

Klient może zgłosić reklamacje, w szczególności w przypadku, gdy:
    - zakupiony ebook okaże się uszkodzony;
    - w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za ebook nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

§6. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu – do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe.
Prawem właściwym dla umowy kupna-sprzedaży jest prawo polskie.
Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna-sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem – wówczas właściwość sądu regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.